PT
EN
主選單
公共停車場收入與支出

由停車場管理公司按合同給予政府的回報金收入

季度

回報金收入(MOP)

2022年第1季

21,747,137.00

2022年第2季

38,615,002.00

2022年第3季

23,925,963.00

2022年第4季

27,681,775.00

2023年第1季

27,275,192.00

2023年第2季

27,688,214.00

2023年第3季

27,733,961.00

2023年第4季

27,720,796.00

 

 

由交通事務局臨時管理的公共停車場收入與支出

季度

泊車收入(MOP)

總開支(MOP)

2022年第1季

7,877,551.00

4,770,416.15

2022年第2季

8,016,513.00

4,973,986.70

2022年第3季

2,956,035.00

3,662,892.71

2022年第4季

4,311,834.00

3,886,887.32

2023年第1季

7,664,886.00

6,612,413.04

2023年第2季

8,245,701.00

7,222,910.98

2023年第3季

9,516,058.00

7,514,623.57

2023年第4季

14,046,566.00

10,296,387.49

註:開支項目涉及管理及保養費、電費、水費、通訊費及網絡費等項目。