PT
EN
主選單
各活動項目

《輕型出租汽車客運法律制度》及的士車載智能終端系統(俗稱“車載機”)

日期 : 16-07-2020

 

    的士車廂安裝錄音錄像設備   
     
 • 社會共識的士車廂安裝錄音錄像設備 
 • 立法會第三常設委員會對媒體發佈之訊息摘錄 
 • 個別議員和社會人士對媒體發佈之訊息摘錄 
 •  

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

    

   

        

  >>>